Wednesday, May 8, 2013

مادرم هستی من ز هستی توست

مادرم
هستی من ز هستی توست
تا هستم و هستی دارمت
دوست !


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل