Friday, May 3, 2013

حضرت بیدل رح

دلیل عاجزان با درد دارد نســـبت خاصی

غرور سجده مایل صورت محراب می‌گردد

حضرت بیدل رح

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل