Sunday, May 5, 2013

اقبال لاهوری

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است
در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است
اقبال لاهوری

No comments:

Post a Comment