Friday, May 3, 2013

توماس اديسون


 موفقيت ، يک درصد نبوغ ،
 99 درصد عرق ريختن .
 توماس اديسون


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل