Tuesday, May 21, 2013

خلیل‌الله خلیلی

 
امروز که عصر علم و فرهنگ بود
قانون جهان به دیگر آهنگ بود
گر سده ی تو به پیش این سنگ بود
این عیب بود، عار بود، ننگ بود

No comments:

Post a Comment