Friday, May 3, 2013

سیسرو

آنان که دوستی و محبت 
را به‌زندگی خود راه نمی‌دهند،
به‌آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند.»

No comments:

Post a Comment