Saturday, May 11, 2013

کارل گوستاو یونگ

بهترين روش برای
برخورد با تاریکی‌ درونی افراد،
شناخت تاريكی‌های
درونی خود است.
کارل گوستاو یونگ

Knowing your own darkness
Is the best method for dealing
With the darkness of
Other people.
Carl Gustav Jung

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل