Wednesday, May 15, 2013

خواجه عبدالله انصاریبدانکه، نماز زیاده خواندن،
 کار پیرزنان است
و روزه فزون داشتن،
 صرفه ی نان است
و حج نمودن، تماشای
 جهان است.
اما نان دادن، کار
 مردان است.
خواجه عبدالله انصاری

No comments:

Post a Comment