Wednesday, May 8, 2013

سنایی

چون من به خودی نیامدم روز نخست
گر غم خورم از بهر شدن ناید چست
هر چند رهی اسیر در قبضهٔ توست
زین آمد و شد رضای تو باید جست

سنایی


No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین