Saturday, May 4, 2013

خرد افسر شهریاران بود

خرد افسر شهریاران بود
 خرد زیور نامداران بود
خردزنده جاودانی شناس
 خردمایه زندگانی شناس

No comments:

Post a Comment