Saturday, May 4, 2013

خرد افسر شهریاران بود

خرد افسر شهریاران بود
 خرد زیور نامداران بود
خردزنده جاودانی شناس
 خردمایه زندگانی شناس

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل