Sunday, May 5, 2013

احمد شاملو

آه، اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
کوچک تر حتی
از گلوگاه یک پرنده!

احمد شاملو

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل