Friday, May 17, 2013

حکیم سنایی

رشته تا یک‌تاست آنرا زور زالی بگسلد
 چون دوتا شد عاجز آید از گسستن زال زر

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل