Saturday, May 4, 2013

سعدی شیرازی

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند.
 یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند
چارپایی برو کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر
که بر او هیزم است یا دفتر

No comments:

Post a Comment