Friday, May 10, 2013

شهريار


بي ماه رخ
توشب من هست سيه پوش
امّا شب من
هم  نه سيه پوش تر از من

شهريار

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل