Thursday, May 9, 2013

ارد بزرگ

آنکه زندگی بدون رنج و تلاش را بر
می گزیند پیشاپیش مرگ
 خویش را نیز جشن گرفته‌است .»

No comments:

Post a Comment