Friday, May 3, 2013

خیام-

از آمـدنـم نـبـود گـردون را سـود

وز رفتـن من جاه و جلالش نفزود


وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود

کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود

No comments:

Post a Comment