Wednesday, May 15, 2013

شاه‌نامه

پیامی است از مرگ موی سفید
 به بودن چه‌داری تو چندین امید

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل