Wednesday, May 8, 2013

فردوسی

گــــرانمایه بود آنــکه بودی دبیــر
گـــــرامی بد آنکس که بودی دلیـــر

به یـــزدان که گــر ما خــرد داشتیم
کجـــــا این سر انـجـــام بد داشتیم؟

نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت
نه بیگانه جایی در این خانـه داشت

از آن روز دشمن به ما چیره گشت
که ما را روان و خـــرد تیره گشت

فردوسی


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل