Monday, May 6, 2013

و این است رمز ارامش روانی

از اشخاص
نادان، بیکار، جاهل، ابله،
بی معرفت و سفله
 دوری کنید
خدایت در امان خود شما را نگه میدارد
و این است رمز ارامش روانی

No comments:

Post a Comment