Wednesday, August 19, 2015

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم


هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم


نبود بر سر آتش میسرم که نجوشمبه هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم


شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشمحکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد


دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشممگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی


که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشممن رمیده دل آن به که در سماع نیایم


که گر به پای درآیم به دربرند به دوشمبیا به صلح من امروز در کنار من امشب


که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشممرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم


که از وجود تو مویی به عالمی نفروشمبه زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت


که تندرست ملامت کند چو من بخروشممرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن


سخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشمبه راه بادیه رفتن به از نشستن باطل


و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

No comments:

Post a Comment