Sunday, June 30, 2013

رنه دکارت

می اندیشم پس هستم
 هستم چون فکر می کنم
 و فکر می کنم چون شک می کنم 
 رنه دکارت

وین دایراگر مشکلی داری
 به دلیل طرز فکر توست
 و تنها راهی که می  توانی مشکلات
 را برای همیشه حل کنی، این است
 که طرز فکرت را تغییر دهی
  وین دایر


فردوسی


چراغ
 مايه دفع تاريکي است ،
 بدي جوهر تاريکي در زندگي آدمي است ،
 که از آن دوري بايد جست
 .فردوسی


مهدي سهيلي


آهوان
را هر نفس از تيرها  فريادها است
ليك  صحرا  پر  ز  بانك  خندة    صيّادها    است
مهدي سهيلي


واقف خلخاليدرانتظارت‌
آب شددل اشكم ازهامون گذشت
دست ازدهن برداشتم فريادم ازگردون گذشت
واقف خلخالي