Saturday, April 8, 2017

مولانا


باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من
باز ببرید بند اشتر کین‌دار من...

باز سرِ ماه شد، نوبت دیوانگی است
آه که سودی نکرد دانش بسیار من...

صبر مرا خواب برد؛ عقل مرا آب برد
کار مرا یار برد؛ تا چه شود کار من؟...

خیز دگربار خیز، خیز که شد رستخیز
مایه صد رستخیز، شور دگربار من...

باغِ جهان سوخته، باغ دل افروخته
سوخته اسرار باغ، ساخته اسرار من...

مولانا

No comments:

Post a Comment