Thursday, August 28, 2014

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند؟

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند؟
پنهان خورید باده، که تعزیر می‌کنند

جز قلب تیره، هیچ نشد حاصل و هنوز
باطل در این خیال، که اکسیر می‌کنند

قومی به جدّ و جَهد، نهادند وصلِ دوست
قومی دِگَر، حواله به تقدیر می‌کنند

مِی خور، که شیخ و حافظ و مُفتی و مُحتَسِب
چون نیک بنگری، همه تزویر می‌کنند

No comments:

Post a Comment