Tuesday, September 2, 2014

کُنون که بَر کفِ گُل، جامِ باده صاف است

کُنون که بَر کفِ گُل، جامِ باده صاف است
به صد هزار زبان، بلبلش در اوصاف است
بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر
چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است
فقیه مدرسه دی مَست بود و فَتوی داد
که مِی حَرام ولی به زِ مال اوقاف است

خموش حافظ و این نکته‌های چون زر سرخ
نگاه دار، که قلاب شهر صراف است

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل