Thursday, March 9, 2017

ﺗﻮ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﯿﺴﺘﯽ

ﺗﻮ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻤﺎﻡِ ﺳﺎﻟﯽ .
ﺗﻮ ﯾﮏ ﺷﺐ
ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﻭ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻮ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﯽ .
ﺍﮔﺮ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻫﻮﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ، ﺳﯿَﻪ ﻭُ
ﻭ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﺸﺘﻢِ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﺭﺱ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻮ ﺍﯼ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿﺰِ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ
ﺗﻮ ﺍﯼ ﺳﻮﺯ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﻋﺸﻖ
ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ !
ﺯﻥ، ﺯﻥ، ﺯﻥ، ﺯﻥ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯽ ..
ﺭﻭﺯ ﺯﻥ ... ﺭﻭﺯ ﻣﺎﺩﺭ ... ﺭﻭﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮان بشریت  مبارک .

No comments:

Post a Comment