Thursday, June 5, 2014

هیچ قلبی خالی از عشق نیست

هیچ قلبی خالی از عشق نیست
اما جهان ما به عشق بیشتری نیاز دارد

عشقی که اشک های کودکان بی گناه را پاک کند
و غم و اندوه را از دلها بزداید

بیایید جهان را التیام بخشیم
بیایید جهان را به جای بهتری تبدیل کنیم

باور کنید تمام انسان ها، از هر نژاد و در هر کشوری، رویاهایی دارند
بیایید اجازه ندهیم روح انسانی در جهان ما از بین برود

جهان می تواند جایی بهتر، سرشار از امید، آرزو، شادی و لبخند

 برای تمام انسان ها از هر رنگ، نژادی و با هر عقیده و جنسیتی باشد
تنها کافیست دروازه های قلبمان را به روی عشق باز کنیم


No comments:

Post a Comment