Saturday, September 17, 2016

مجموعه زر نوشته های دانشمندادن جهان .. طرح امان ویس... بخش دوم

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل