Tuesday, September 13, 2016

حافظ

میان او که خدا آفریده است از هیچ
دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست
حافظ

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل