Saturday, September 1, 2012

قهارعاصي بهار امسال ماتم می فروشد

هار امسال ماتم می فروشد
متاع خون به آدم می فروشد
دل من هم سر بازار گرمش
تبسم می خرد غم می فروشد

قهار عاصی

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین