Wednesday, March 4, 2015

زنـــدگــانی چــون گـل نستــرن است


زنـــــدگــی رویـش یک حــادثــه نیست
زنــــدگــی رهـگـــذر تـجــربـه هـــاست
تــکـه ابــری است بـه پـهنــای غـــروب
آسـمـــانی است بـه زیبـــایــی مــه
زنـــدگــانی چــون گـل نستــرن است

بــایــــد از چـشـمــه جـــان آبـــش داد
زنــــدگــی مــال مـــاست
خـــوب و بــــد بـــــودن آن
عمــلی از مـن و مـــاست
پس بیــا تا بفشانیم همه بــذر خــوبــی و صفـــا
و بــگویـیــم بــه دوست
معـنـی عشـق و حقیـقـت چــه نـیــکــوست ..
.!

No comments:

Post a Comment