Friday, March 6, 2015

یا بفرما به سرایم ، یا بفرما به سر آیمیا بفرما به سرایم ، یا بفرما به سر آیم
غرضم وصل تـو باشد، چه تو آیی چه من آیم

گر بیایی دهمت جان ، ور نیایی كشدم غم
من كه بایست بمیرم ، چه بیایی چه نیـایی

سعدی


No comments:

Post a Comment