Sunday, January 31, 2016

اعتراض به دختر فروشــی


اعتراض به دختر فروشــی
سونیتا علیزاده با رپ خوانی
به رسم ظالمانه ی فروش دختران و ازدواج اجباری
دختران نو جوان در افغانستان اعتراض می کند.
بزار حرفایی به تو بگم مو درگوشی
کسی نشنوه که حرف می زنم از دختر فروشی
کسی نشنوه صدامه که این خلاف شرعه
میگن زن بایدسکوت کنه سکوت رسم این شهره
فریاد به جای یک عمر سکوت یک زن
فریاد به جای عمق زخمای این تن
فریاد از جسمی که توی قفس خسته شد
زیر فشار قیمت های شما شکسته شد
من پانزده ساله از شهر هراتم
چند نفرامدند خواستگاری مه گیج و ماتم
گیج و ماتم از این آدما و رسم ازدواج
دختر را با پول می فروشند بدون حق انتخاب
حالا بحث پدر مخارج آب و نونه
هرکی پول بیشتر بده دختر مال اونه
اگه می فهمیدم مخارج مره کتاب می کنید
اگه می فهمیدم که لقمه های مره حساب می کنید
با شکم گرسنه از سفره برمی گشتم
یا که ته مانده غذاهای شما را بر می داشتم
من مثل کل دخترا توی خونه بندیم
از چشم خانواده و مردم گوسفند هلندیم
که هردم تاکید می کنند که وقت فروش منه
من هم آدمم به خدا این هم چشم و گوش منه
کجا دیدید گوسفند از کشتن خود شاکی باشه
کجا دیدید گوسفند این قدر احساساتی باشه؟‌
من به خدا نمی تونم از شما دور باشم .
هیچوقت شما رو نمی فروشم حتی مجبور باشم
ولی شما... آخ از چی بگم
می فهمم من رو به دنیا آوردید بابتش چی بدم؟‌
بذارید داد بزنم از سکوت خسته شدم
دستا خودبردارید که حرف بزنم خفه شدم
این قدر بامن حرف نزدید که من هر لحظه
مجبورم دست و روی خود را چک کنم که قابل لمسه
انگار صدا ندارم وجود من پر از شکه
اگر زنده نیم چرا رد شلاقا خکه؟‌
می فهمم رسم شهر شماست که دختر ساکت شه
بگید چکار کنم که وجود من ثابت شه؟‌
شاید فرار یا خودکشی اصل حماقته
آدم چاره ای نداره وقتی بی حمایته؟‌
اما تار تار موها من رو هم که کنده باشید
این کار را نمی کنم که سرافکنده باشید
اگه فروش من برای شما جای خوشحالیه
سعی می کنم دروغ بگم. همه چی عالیه
من که از خدا منه لبخند باشه به لبا شما
اگه لبخندی دارم عوض شه با غما شما
اما ای کاش قران برای شما مرور شه
کاش بفهمید نگفته زن برای فروشه
شما شاد باشید مه محتاج به آرامشم
من تنها بگذارید بیزار از آرایشم
صورتم کبوده هیچ آرایشی درمون نمی کنه
کاری که شما کردید کافر با مسلمون نمی کنه
به خدا زجر آوره وقتی برای او بی احساسی
درآغوش کسی بری که او را نمی شناسی.

No comments:

Post a Comment