Saturday, October 27, 2012

بمیرید ، بمیرید ، در این عشق بمیرید

بمیرید ، بمیرید ، در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید , همه روح پذیرید


بمیرید ، بمیرید ، وز این مرگ نترسید

کز این خاک بر آیید ، سماوات بگیرید


بمیرید ، بمیرید ، وز این نفس ببرید

که این نفس چو بند است ، شما همچو اسیرید


یکی تیشه بگیرید ، پی حفره زندان

چو زندان بشکستید ، همه شاه و امیرید


بمیرید ، بمیرید ، وز این ابر برآیید

چو زین ابر برآیید ، همه بدر منیرید


خموشید ، خموشید ، خموشی دم مرگ است

هم از زندگی از معجزه ، خاموش نفیرید

No comments:

Post a Comment