Friday, May 15, 2015

از تنهايي گريستيم

من
انبوهي از اين بعدازظهرهاي جمعه را
به یاد دارم كه در غروب آن‌ها
در خيابان
از تنهايي گريستيم
ما نه آواره بوديم، نه غريب
اما
اين بعدازظهرهای جمعه پايان و تمامي نداشت
می‌گفتند از كودكي به ما
كه زمان باز‌نمی‌گردد
اما نمی‌دانم چرا
اين بعدازظهرهای جمعه باز می‌گشتند!

احمدرضا احمدی

No comments:

Post a Comment