Tuesday, May 26, 2015

پشت شیشه تا بخواهی شب

پشت شیشه تا بخواهی شب
در اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با موج،
در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد
لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند
خواب روی چشم هایم چیز هایی را بنا می کرد:
یک فضای باز،
شن های ترنم،
جای پای دوست...
سهراب سپهرى

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین