Monday, August 1, 2016

زیبا وشته های دانشمندان چهان بخش پنجم تهیه و ترتیب امان ویس
No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل