Friday, August 5, 2016

گنجی از گفتار اندیشمندان بخش پنجم تهیه و ترتیب امان ویسNo comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل