Monday, August 22, 2016

برگه های از اشعار غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری طرح امان ویس بخش اول

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل