Friday, August 5, 2016

سخنان طلايي خرد ورزان بخش هفتم تهیه و ترتیب امان ویس
No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل