Monday, August 8, 2016

سخنان ناب انديشمندان و متفكران بخش سوم طرح و ترتیب امان ویس

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل