Monday, August 1, 2016

گنجیینه ی از زرین گفتار خرد ورزان بخش سوم تهیه و ترتیب امان ویس

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل