Wednesday, August 17, 2016

اشعار ناب نادیه انجمن شاعره جوان که بدست کور دلان جهل و تاریکی شهید شد طرح امان ویس
No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل