Friday, September 13, 2013

آنا گاوالدا

باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد .
 آن قدر که اشک ها خشک شوند ، باید این تن اندوهگین
 را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد . به چیز دیگری فکر کرد .
 باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد.
"آنا گاوالدا"


No comments:

Post a Comment