Saturday, September 7, 2013

برتراند راسل

بسیاری از مردم ترجیح می دهند
 بمیرند تا اینکه تفکر کنند؛
 در واقع بسیاری از آنها چنین می کنند.
برتراند راسل


No comments:

Post a Comment