Monday, September 2, 2013

نی دولت دنیا به ستم می‌ارزد

 نی دولت دنیا به ستم می‌ارزد
نی لذت مستی‌اش الم می‌ارزد 
نه هفت هزار ساله شادی جهان


این محنت هفت روزه غم می‌ارزد

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل