Thursday, September 19, 2013

دل با دل دوست در حنین باشد

دل با دل دوست در حنین باشد
گویای خموش همچنین باشد
گویم سخن و زبان نجنبانم
چون گوش حسود در کمین باشد
دانم که زبان و گوش غمازند
با دل گویم که دل امین باشد
صد شعله آتش است در دیده
از نکته دل که آتشین باشد
خود طرفه تر این که در دل آتش
چندین گل و سرو و یاسمین باشد
زان آتش باغ سبز تر گردد
تا آتش و آب همنشین باشد
ای روح مقیم مرغزاری تو
کانجا دل و عقل دانه چین باشد
آن سوی که کفر و دین نمی گنجد
کی ما و من و فلان دین باشد

No comments:

Post a Comment