Saturday, September 7, 2013

الکساندر پوپ

دانشِ کم، خطرناک است. 
یا باید آب چشمه را تا ته نوشید یا اصلاً به آن لب نزد.
الکساندر پوپ

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل