Thursday, September 12, 2013

نلسون ماندلا

من آن راه دشوار و طولانی به سوی آزادی را پیموده ام . سعی کرده ام در این راه متزلزل نشوم . البته در این راه اشتباهاتی مرتکب شده ام ، اما به این راز پی برده ام که بعد از بالا رفتن از هر تپه ای ، در می یابید که تپه های بسیاری برای بالا رفتن از آنها در پیش دارید . من گاهی برای دیدن چشم انداز زیبای اطراف خود ، برای نگاه کردن به پشت سر خود و مسافتی که پیموده ام ، لحظه ای توقف کرده ام . اما فقط برای یک لحظه می توان توقف و استراحت کرد ، چون همراه آزادی ، مسئولیت ها وارد صحنه می شوند و من نمی توانم درنگ کنم ، چون هنوز این راه دشوار و طولانی به پایان نرسیده است .
نلسون ماندلا

No comments:

Post a Comment