Wednesday, April 27, 2016

بیدل

زین تفنگ و تیر پرخاشی‌ که دارد جهل خلق
نیست ممکن تا نیارد در میان شمشیر صلح

مطلب نایاب ما را دشمنی آرام‌ کرد
با خموشی مشکل است ازآه بی‌تاثیر صلح

برتحمل زن ‌که می‌گردد درین دیر نفاق
صلح ازتعجیل جنگ و جنگ ازتأخیر صلح

.. بیدل

No comments:

Post a Comment