Monday, April 25, 2016

نگفتمت مرو آنجا كه آشنات منم

نگفتمت مرو آنجا كه آشنات منم
در اين سراب فنا چشمه ء حيات منم
وگر به خشم روی صد هزارزمن
بعاقبت بمن آيی كه منتهات منم
نگفتمت كه به نقش جهان مشو راضی
كه نقشبند سرا پرده ء رضات منم
نگفتمت كه منم بحر و تو يكی ماهی
مرو به خشك كه دريايی با صفات منم
نگفتمت كه چو مرغان بسوی دام مرو
بيا كه قوت پرواز و پر و پات منم
نگفتمت كه ترا ره زنند و سرد كند
كه آتش و تپش وگرمی و هات منم
نگفتمت كه مگو كار بنده از چه جهت
نظام گيرد خلاق بی جهات منم
اگر چراخ دلی دانك راه خانه كجاست
وگر خدا صفتی دانك كد خدات منم
#مولوي

No comments:

Post a Comment